چوب انجیلی

مشخصات چوب انجیلی:

انجیلی،گونه گیاهی اندمیک جنگل‌های شمال ایران و از بازماندگان عصر یخبندان است و بعنوان ذخیره ژنتیکی شناخته می شود. درخت انجیلی توانسته ‌است در این عرض جغرافیایی جان سالم به در ببرد و باید از آن حفاظت شود.
چوب انجیلی بسیار سخت است و از این حیث در زبان‌های خارجی به چوب آهن معروف است. نام ترکی این درخت نیز، "دمیر آقاجی" هم معنا با نام انگلیسی به معنای چوب آهن است. خوشبختانه چوب این درخت آنقدر محکم و سفت است که در امور صنعتی به کار نمی‌آید. همین موضوع سبب حفظ درخت انجیلی و گسترش آن شده است.